Recent projects

Hic jacet, Nizny Novgorod
Back home, Museum of Nizhny Novgorod intelligentsia
Intellectual labor
Nemo Me Impune Lacessit
Et in Arcadia ego, Nizhny Novgorod
Life of the Living, Nizhny Novgorod